Active Citizens Fund

Превенция чрез осведоменост. Пълен доклад

Домашното насилие и насилието, основано на пола (ДННОП), са проблем, който е ежедневно отразяван в медиите. В продължение на една година са публикувани 7475 статии по темата, или средно по 20 на ден. Въпреки това по-голямата част от новините описват детайлно случаите на насилие, без да употребяват правилния термин за него. Би могло да се твърди, че темата е добре известна на медиите, но те рядко изследват същинския проблем.

Това става ясно от факта, че 43% от отразяването на ДННОП тривиализира един изключително важен и сериозен проблем. Значителна част от българските медии, включително някои от най-популярните в страната, разказват случаи, които биха били скандални или атрактивни, като използват ненужно много детайли относно акта на насилие, което може да навреди на жертвите.

Впоследствие с цел привличане на читателското внимание медиите затвърждават употребата на такава лексика, която не е подходяща при назоваването на жертви и извършители, както и самите деяния. В крайна сметка това, което се възприема като интересно от читателите, рядко представлява публичен интерес. В резултат използването на подобен речник единствено омаловажава един изключително важен проблем и същевременно притъпява усещането и възприятието на читателите за него, заливайки ги със страховити подробности. На практика това обяснява защо физическото и сексуалното насилие са единствените форми на ДННОП, признати от българските медии.

Някои политически представители и публични личности в страната също допринасят за нормализирането на насилието чрез подкрепата си към „традиционни ценности“ или внушението, че поведението на жените провокира сексуално насилие. По този начин те изпращат грешно послание чрез водещите заглавия в популярните медии.

Независимо от всичко съществуват такива медии, които се стремят да анализират случаите на ДННОП в контекста на цялостния проблем. Две от големите телевизии в България, както и други известни медии, са тези, които канят представители от неправителствени организации и психолози в опит да допринесат за по-качествено журналистическо отразяване по темата.

В заключение, ДННОП преобладава във всеки регион на България, като по-големите случаи са широко отразени по медиите, наред с по-малките местни случаи. Регионалните медии най-често имат близък контакт с местните общности, което им позволява да отразяват техните проблемите и тревоги.

Темата е разгледана и в Норвегия, като е направен сравнителен анализ между начина, по който медиите в двете държави подхождат към един и същ проблем. Интересно е да се проследи дали в норвежките медии се използва подобно на българските сензационен или тривиален език, когато се касае отразяването на случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак.

Методология на медийния анализ

Анализът проследява как българските традиционни медии отразяват случаите на ДННОП в страната. За тази цел „Персептика“ събра и анализира посредством количествен и качествен подход всички релевантни новини за периода между ноември 2018 г. и ноември 2019 г.

Релевантни новини са тези, които споменават всяка форма на домашно насилие или насилие по полов признак, случили се в България или имащи директна връзка със страната.

Статиите са събрани с помощта на системата за събиране на новини на „Персептика“ посредством специално написан наниз за търсене, който включва всички споменавания, свързани с ДННОП. Всеки друг материал, който съдържа случай на ДННОП, но е счетен за нерелевантен от медийните анализатори, е премахнат от цялостно съдържание.

Проект „Превенция чрез осведоменост“ ACF/349 е финансиран в рамките на първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. www.activecitizensfund.bg, и се изпълнява от фондация „Интелдей“, в партньорство с „Персептика“ ЕООД и M-Brain AS, Норвегия.

Подкрепата на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. допринася за обогатяване на  информацията за провеждане на изследването с експертна оценка на причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола. Включването на организация от страна донор, която има силна експертиза в своята област, с опит и знания, които е готова да сподели, както и провеждането на информационна кампания за разпространение на резултатите допринася за провокиране на по-сериозен обществен дебат по темата.