Проведена заключителна пресконференция

На 25 ноември 2020 – Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените, бе проведена онлайн финалната пресконференция по проект „Превенция чрез осведоменост“  ACF/349, който се реализира с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. По време на събитието бяха представени основните дейности и резултати по проекта.

Специален акцент беше поставен върху резултатите от изследването на отразяването на темата за домашното насилие и насилието, основано на пола, в традиционните медии в България и Норвегия. Домашното насилие и насилието, основано на пола (ДННОП), са проблем, който е ежедневно отразяван в медиите. В продължение на една година, в периода ноември 2018 г. – ноември 2019 г., по темата са публикувани 7475 релевантни статии в България и 7179 – в Норвегия. Над 40% от публикациите в българските медии по някакъв начин омаловажават насилието, докато норвежките издания избягват да го правят. Сравнителният анализ на начина, по който медиите в двете държави подхождат към един и същ проблем и как отразяват случаите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак, показва, че общото между двете страни е делът на публикациите, които просто предават информация, без да подчертават своето отношение по проблема (43%-45% и в двете страни). Над 50% от статиите в норвежки медии са или открито против насилието, или (в над 40% от случаите) предоставят качествен анализ на проблема. Общото картина в България и Норвегия е функция както на отношението на журналистите и медиите към насилието, така и на отношението на цитираните от тях заинтересовани страни.

Цялото изследване, както и листовки с обобщена информация от него, ще откриете в уебсайта, секция “Резултати”.

Проектът „Превенция чрез осведоменост“ ACF/349 се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Интелдей“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active Citizens Fund