Предстояща заключителна пресконференция

На 25 ноември (сряда) 2020 г. ще се състои заключителната пресконференция по проект ACF/349 „Превенция чрез осведоменост“, финансиран в рамките на първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. www.activecitizensfund.bg. Проектът „Превенция чрез осведоменост“  ACF/349 се изпълнява от фондация „Интелдей“, в партньорство с „Персептика“ ЕООД и M-Brain AS, Норвегия.

В Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените, 25 ноември, ще представим изследването на отразяването на темата за домашно насилие и насилие, основано на пола, в традиционните медии в България и Норвегия, проведено в рамките на проект „Превенция чрез осведоменост“, както и финалните резултати от основните дейности по проекта.

Събитието ще се проведе от 11:00 ч. онлайн на следния линк:

https://zoom.us/j/93462857979?pwd=MVZuckxLT3ZZc3AyZnRiaFNpMVVrUT09

Meeting ID: 934 6285 7979

Passcode: V56Q8v

Може да се включите и през телефон: +359 3 257 1633, +359 2 492 5688

Подкрепата на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. допринася за обогатяване на  информацията за провеждане на изследването с експертна оценка на причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола. Включването на организация от страна донор, която има силна експертиза в своята област, с опит и знания, които е готова да сподели, както и провеждането на информационна кампания за разпространение на резултатите допринася за провокиране на по-сериозен обществен дебат по темата.

Проектът „Превенция чрез осведоменост“ ACF/349 се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Интелдей“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active Citizens Fund