Изследване – резултати

Изследване на отразяването на темата за домашно насилие и насилие, основано на пола, в традиционните медии в България и Норвегия

Темата за домашно насилие и насилие, основано на пола (ДННОП), придобива все по-голяма популярност и осъзнаването на нуждата от вземането на информирани решения води до търсене на по-актуална и по-обхватна информация по темата. Целта на проект ПРЕВЕНЦИЯ ЧРЕЗ ОСВЕДОМЕНОСТ ACF/349 бе да направи изследване на отразяването на темата за ДННОП в медиите в България и Норвегия, като се идентифицират релевантни медии за извличане на информация, направи се анализ, от който да се извлече информация за обогатяване на данните по темата, и се представи ролята на медиите в темата за ДННОП, и комуникационна кампания.

Домашното насилие и насилието, основано на пола (ДННОП), са проблем, който е ежедневно отразяван в медиите. В продължение на една година, в периода ноември 2018 г. – ноември 2019 г., по темата са публикувани 7475 релевантни статии в България и 7179 – в Норвегия. Направен е сравнителен анализ на начина, по който медиите в двете държави подхождат към един и същ проблем и как отразяват случаите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак.

Направеното изследване на отразяването на ДННОП в медиите обогатява информацията съгласно Специфична цел 1 на Тематичен приоритет № 4: Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак.

Документът е част от проект „Превенция чрез осведоменост“ ACF/349, който се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Интелдей“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active Citizens Fund