Първи резултати от сравнителен анализ по проекта

Perceptica публикува ключовите заключения от провеждания анализ, фокусиращ се върху приликите и разликите в отразяването на темата за домашното насилие и насилие, основано на пола, в традиционните медии в България и Норвегия.

Задълбочеността на анализа и експертизата на професионалистите от Perceptica очертават границите на медийното отразяване на темата с насилието, като извеждат на преден план ключовите характеристики на публикуваните материали през изминалата година. Насилието е ключова тема в 8 660 материала, като са засегнати различни негови форми и проявления – сексуално насилие, физическо, психологическо, малтретиране, вербално насилие, кибер тормоз и др. Най-голям дял от разговора в медийното пространство представляват статиите, в които акцент е физическото насилие – 56%. Сексуалните посегателства се нареждат на второ място с 31%.

Публикацията е достъпна тук:

https://offnews.bg/obshtestvo/perceptica-razkriva-rezultati-ot-sravnitelen-analiz-v-ramkite-na-proek-736589.html?fbclid=IwAR3-X5t-ogcglkiVuFwmKwD6B6UyCYiqNt4IOOoGlnhyI1i0-YUzaz7ZL0g

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Интелдей“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active Citizens Fund