Медийно отразяване на насилието, основано на полов признак

Малко над половината от всички медийни материали, представящи новини за домашно насилие или насилие по полов признак, се придържат стриктно към фактите, предадени по случая от дадена институция (полиция, прокуратура, съд и други). Те не влагат емоция или някакво отношение в статиите си, било то положително или отрицателно.

Неочаквано висок обаче е делът на публикациите, които тривиализират темата, фокусирайки се върху скандалната или шокираща страна на отразяваните случаи. В тези статии журналистите наблягат на подробности, които нямат общо със същината на проблема, който дори и не разглеждат като такъв.

Едва 5% от статиите по темата могат да се приемат като качествени журналистически материали, защото разглеждат явлението в дълбочина и се стремят да анализират ситуацията. Те са дело на журналисти, които търсят реалните причини, довели до възникването на проблема, и възможните пътища за неговото разрешаване.

В едва 10 от всички над 7000 статии, описващи случаи на домашно насилие или насилие по полов признак в рамките на една година, се представя аргументът, че насилието всъщност е нормално или неизбежно. Макар делът тези материали да е изключително малък, самото им присъствие в медийната среда е обезпокоително.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оператора на Фонд Активни граждани България  по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Интелдей“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active Citizens Fund