Лексиката в новините за ДННПП

Изображението (WordCLoud) представя извадка на неуместната лексика, която най-често попада в медийни заглавия, представящи новини за домашно насилие или насилие по полов признак – ДННПП. В серия от публикации насочваме вниманието към различни групи от подобни неуместни думи или фрази.

Отбелязаните в червено думи и изрази са пример за стереотипизираща и дискриминативна реч. Използвани в заглавие, те целят да насочат внимание към определени характеристики на замесените участници, които нямат общо с реалната новина. Най-често това се случва с уязвими и малцинствени групи като ромите, ЛГБТИ общността, бежанците и възрастните хора.

Няма добра причина етническият произход, сексуалната ориентация и подобни характеристики да бъдат натрапвани в текста на статии по важна тема като домашното насилие, освен в контекста на цялостни анализи на ситуацията. Използвани в заглавие думи като „цигански“, „мургав“, „гейове“ и т.н. имат изключително голям ефект за засилване на медийната стигма върху групи от обществото, които и без това са обект на дискриминация.

Още по-крайна е ситуацията, когато се използват готови изрази, които директно правят псевдо-логическа връзка между дадена група и престъпно деяние като „бежанци-изнасилвачи“, „гей-убийство“ и „роми-биячи“. Подобна реч не би трябвало да намира място в съвременни журналистически материали, още по-малко като част от крещящи заглавия, обещаващи поредна сензация.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оператора на Фонд Активни граждани България  по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Интелдей“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.