Каква лексика се използва в новините за ДННПП

Изображението (WordCLoud), което ще видите в този материал, представя извадка на неуместната лексика, която най-често попада в медийни заглавия, свързани с домашно насилие или насилие по полов признак (ДННПП). В серия от публикации ще насочим вниманието към различни групи от подобни неуместни думи или фрази.

Отбелязаните в червено думи целят да привлекат вниманието на читателите, обещавайки “екшън” или повече подробности. Те обаче се отнасят до теми, които следва да се разглеждат не през призмата на любопитството, а през сериозността на ситуацията. В този случай новини с чувствителен характер се използват като сцена, чрез която дадената медия привлича повече читатели.

Думите “екшън”, “подробности” и “драма” са използвани в качеството им на кликбейт*. Те не носят ценна информация за читателя, а единствено провокират въображението, обещавайки зрелище.

*Кликбейт (от англ. clickbait) – съдържание, което цели генерирането на приходи чрез обещания за сензационно или ексклузивно (за сметка на точно и качествено) отразяване на новини. Този тип съдържание разчита на сензационни заглавия или изображения, които да провокират читателите да отворят и разпространят дадена статия. Терминът е почти неразривно свързан с жълтата журналистика, фокусирана върху скандалното и провокацията.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оператора на Фонд Активни граждани България  по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Интелдей“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.