Условия за ползване

1. Общи условия

1.1.  Тези условия уреждат общите правила за ползване на интернет
страницата www.ptainfo.eu (Страницата) .
1.2. С всяко ползване на ресурсите на страницата потребителите декларират, че са запознати с настоящите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.
1.3. Условията могат да бъдат актуализирани по всяко време без
предварително уведомяване на потребителите.

2. Данни

Наименование: Фондация “Интелдей”
Адрес на управление: София 1000, ул. Цар Симеон № 57
ЕИК: 175771908
Контакт: PTAInfoEU@gmail.com

3. Ресурси

3.1. Информацията, която потребителите могат да намерят на страницата, е
следната:
– Информация относно борбата с домашното насилие и насилието,
основано на полов признак;
– Информация относно събития, провеждани от Фондацията;
– Прессъобщения и други информационни материали, засягащи проекта на Фондацията;
3.2. Публикувани материали
– Публикуваните материали на страницата относно дейността и мисията на Фондацията, могат да бъдат използвани от потребителите съгласно действащия Закон за авторското право и сродните му права.
– Нерегламентираното използване на материалите, публикувани в страницата, представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
– Използването на материали от страницата е разрешено само когато източникът им е коректно посочен.