Новини

Проведена заключителна пресконференция

На 25 ноември 2020 – Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените, бе проведена онлайн финалната пресконференция по проект „Превенция чрез осведоменост“  ACF/349, който се реализира с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. По време на събитието бяха представени основните дейности и резултати по проекта.

Специален акцент беше поставен върху резултатите от изследването на отразяването на темата за домашното насилие и насилието, основано на пола, в традиционните медии в България и Норвегия. Домашното насилие и насилието, основано на пола (ДННОП), са проблем, който е ежедневно отразяван в медиите. В продължение на една година, в периода ноември 2018 г. – ноември 2019 г., по темата са публикувани 7475 релевантни статии в България и 7179 – в Норвегия. Над 40% от публикациите в българските медии по някакъв начин омаловажават насилието, докато норвежките издания избягват да го правят. Сравнителният анализ на начина, по който медиите в двете държави подхождат към един и същ проблем и как отразяват случаите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак, показва, че общото между двете страни е делът на публикациите, които просто предават информация, без да подчертават своето отношение по проблема (43%-45% и в двете страни). Над 50% от статиите в норвежки медии са или открито против насилието, или (в над 40% от случаите) предоставят качествен анализ на проблема. Общото картина в България и Норвегия е функция както на отношението на журналистите и медиите към насилието, така и на отношението на цитираните от тях заинтересовани страни.

Цялото изследване, както и листовки с обобщена информация от него, ще откриете в уебсайта, секция “Резултати”.

Проектът „Превенция чрез осведоменост“ ACF/349 се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Интелдей“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active Citizens Fund

Предстояща заключителна пресконференция

На 25 ноември (сряда) 2020 г. ще се състои заключителната пресконференция по проект ACF/349 „Превенция чрез осведоменост“, финансиран в рамките на първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. www.activecitizensfund.bg. Проектът „Превенция чрез осведоменост“  ACF/349 се изпълнява от фондация „Интелдей“, в партньорство с „Персептика“ ЕООД и M-Brain AS, Норвегия.

В Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените, 25 ноември, ще представим изследването на отразяването на темата за домашно насилие и насилие, основано на пола, в традиционните медии в България и Норвегия, проведено в рамките на проект „Превенция чрез осведоменост“, както и финалните резултати от основните дейности по проекта.

Събитието ще се проведе от 11:00 ч. онлайн на следния линк:

https://zoom.us/j/93462857979?pwd=MVZuckxLT3ZZc3AyZnRiaFNpMVVrUT09

Meeting ID: 934 6285 7979

Passcode: V56Q8v

Може да се включите и през телефон: +359 3 257 1633, +359 2 492 5688

Подкрепата на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. допринася за обогатяване на  информацията за провеждане на изследването с експертна оценка на причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола. Включването на организация от страна донор, която има силна експертиза в своята област, с опит и знания, които е готова да сподели, както и провеждането на информационна кампания за разпространение на резултатите допринася за провокиране на по-сериозен обществен дебат по темата.

Проектът „Превенция чрез осведоменост“ ACF/349 се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Интелдей“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active Citizens Fund

Първи резултати от сравнителен анализ по проекта

Perceptica публикува ключовите заключения от провеждания анализ, фокусиращ се върху приликите и разликите в отразяването на темата за домашното насилие и насилие, основано на пола, в традиционните медии в България и Норвегия.

Прочетете повече →

Как медиите говорят за домашното насилие

Статии, които тривиализират случаите на домашно насилие и  насилие, основано на пола (ДННОП), показват, че медиите в България се отнасят с неразбиране към този сериозен проблем. Голяма част от тях обръщат новините на сензация, поставяйки гръмки заглавия и извличайки изводи, базиращи се на предположения. На другия полюс стоят медиите в Норвегия, където почти не се намират статии, тривиализиращи случаите с ДННОП. Авторите на статии там избягват сензационни заглавия, шокиращи фрази и изрази с цел привличане на вниманието, а вместо това проследяват случаите в тяхната цялост, търсят експертни мнения и се въздържат от авторски категоризации в отразяването на новини, свързани с ДННОП.

Прочетете повече →

Предстояща кръгла маса

На 3 септември (четвъртък) 2020 г. ще се състои втората кръгла маса по проект ACF/349 „Превенция чрез осведоменост“, финансиран в рамките на първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. www.activecitizensfund.bg. Проектът „Превенция чрез осведоменост“  ACF/349 се изпълнява от фондация „Интелдей“, в партньорство с „Персептика“ ЕООД и M-Brain AS, Норвегия.

Събитието ще се проведе от 11:00 ч. в зала Project Lab, адрес: бул. Мария Луиза № 58, ет. 2, София(в непосредствена близост на Лъвов мост).

По време на срещата ще бъдат представени и дискутирани резултатите от провеждания мета анализ с прилики и разлики в отразяването на темата за домашното насилие  и насилие, основано на пола, в традиционните медии в България и Норвегия, с цел извеждане на причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола.

Подкрепата на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. ще допринесе за обогатяване на  информацията за провеждане на изследването с експертна оценка на причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола. Включването на организация от страна донор, която има силна експертиза в своята област, с опит и знания, които е готова да сподели, както и провеждането на информационна кампания за разпространение на резултатите ще допринесе за провокиране на по-сериозен обществен дебат по темата.

Медийно отразяване на насилието, основано на полов признак

Малко над половината от всички медийни материали, представящи новини за домашно насилие или насилие по полов признак, се придържат стриктно към фактите, предадени по случая от дадена институция (полиция, прокуратура, съд и други). Те не влагат емоция или някакво отношение в статиите си, било то положително или отрицателно.

Неочаквано висок обаче е делът на публикациите, които тривиализират темата, фокусирайки се върху скандалната или шокираща страна на отразяваните случаи. В тези статии журналистите наблягат на подробности, които нямат общо със същината на проблема, който дори и не разглеждат като такъв.

Едва 5% от статиите по темата могат да се приемат като качествени журналистически материали, защото разглеждат явлението в дълбочина и се стремят да анализират ситуацията. Те са дело на журналисти, които търсят реалните причини, довели до възникването на проблема, и възможните пътища за неговото разрешаване.

В едва 10 от всички над 7000 статии, описващи случаи на домашно насилие или насилие по полов признак в рамките на една година, се представя аргументът, че насилието всъщност е нормално или неизбежно. Макар делът тези материали да е изключително малък, самото им присъствие в медийната среда е обезпокоително.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оператора на Фонд Активни граждани България  по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Интелдей“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active Citizens Fund

На кръгла маса дискутираха резултати от изследване на ДННОП

Насилието, за което се говори в печатните и онлайн медии, се случва в рамките на дома. когато разговорът засяга темата за агресията по принцип, близо 65% от споменаванията засягат именно домашната обстановка. В днешно време традиционните медии са се превърнали във важен източник на информация и оказват влияние върху повдигането, отразяването и развитието на важни теми. Ето защо за представяне на една по-пълна и обхватна картина на темата за домашното насилие и насилие, основано на пола, е важно да се проследи и анализира отразяването му в традиционните медии. За база за сравнение на начина, по който медиите отразяват темата, се взима норвегия като страна, която има изградени и изпробвани успешно практики във връзка с ДННОП.

Active Citizens Fund

Предстояща комуникационна среща

На 4 юни (четвъртък) 2020 г. ще се състои експертна кръгла маса по проект ACF/349 „Превенция чрез осведоменост“, финансиран в рамките на първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. www.activecitizensfund.bg. Проектът „Превенция чрез осведоменост“  ACF/349 се изпълнява от фондация „Интелдей“, в партньорство с „Персептика“ ЕООД и M-Brain AS, Норвегия.

Прочетете повече →

Лексиката в новините за ДННПП

Изображението (WordCLoud) представя извадка на неуместната лексика, която най-често попада в медийни заглавия, представящи новини за домашно насилие или насилие по полов признак – ДННПП. В серия от публикации насочваме вниманието към различни групи от подобни неуместни думи или фрази.

Прочетете повече →